ملاقات با رئیس جمهور

سايت امروز ۲۳/۵/۸۲

ديدار كديور با رئيس جمهور

به گزارش رسيده، محسن كديور با رئيس جمهور ديدار و با او در باره مسائل جاري كشور گفت‌وگو كرد. طبق اين گزارش آقاي كديور از اين ملاقات راضي است.