رابطه زبانی خدا با انسان (۱) – ساختار معنی شناختی وحی