بندگی (۱)

 

فایل صوتی این جلسه متاسفانه در دست نیست. اگر دوستی به آن دسترسی دارد محبت کرده ارسال کند.

قرآن و انسان معاصر (۲۱)، خدا و انسان (۹)، ۱۰ آذر ۱۳۸۴