کلان طرح و تحقیق و تصحیح انتقادی مجموعه آثار فلسفی حکمی ابن سینا