پارادایم روشنفکری دینی در ایران از سال ۱۳۶۸ به بعد بر اساس اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری و محسن کدیور[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]