مجموعه‌ مصنفات‌ حکیم‌ مؤسس‌ آقا علی مدرس‌ طهرانی ‌

مجموعه‌ مصنفات‌ حکیم‌ مؤسس‌ آقا علی مدرس‌ طهرانی ‌

مجموعه‌ مصنفات‌ حكيم‌ موسس‌ آقا علي مدرس‌ طهراني ‌

آقای‌ علی‌ مدرس‌ طهرانی‌ (۱۳۰۷ـ۱۲۳۴ هـ ق‌) فرزند ملاعبدالله‌ مدرس‌ زنوزی‌، یکی‌ از چهره‌های‌ شاخص‌ حکمت‌ متعالیه‌ و از چیره‌دست‌ترین‌ شارحان‌ آراء صدرالمتالهین‌ است. بارزترین‌ ویژگی‌ آقا علی‌ که‌ وی‌ را در زمان‌ حیاتش‌ شایسته‌ عنوان‌ فاخر”حکیم‌ موسس” کرد، تصرف‌ وی‌ در مبانی‌ و ارائه‌ تقریرهای‌ تازه‌ از اصول‌ صدرایی‌، نقد حکیمانه‌ آرا صدرالمتاهلین‌ و ارائه‌ نظ‌ریات‌ جدید در چندین‌ مسئله‌ فلسفی‌ است‌. مهمترین تالیف مدرس طهرانی ”بدایع‌الحکم‌” است که می توان از آن به عنوان معتبرترین‌ کتب‌ حکمت‌ متعالیه‌ و از با ارزشترین‌ آثار فلسفی‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ یاد کرد.
در مقدمه‌ تحلیلی‌ مجموعه‌ مصنفات آقا علی مدرس طهرانی سیر فلسفه‌ اسلامی‌ از آغاز تا نیمه‌ قرن‌ سیزدهم‌، احوال‌ آقاعلی‌ مدرس‌ طهرانی‌، آثار قلمی‌ حکیم‌ موسس‌ و بالاخره‌ مشخصات‌ مجموعه‌ مصنفات‌ حکیم‌ موسس‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌.

مقدمه جلد اول
مقدمه جلد دوم
مقدمه جلد سوم