بخش هفتم: نامه ها

نامه ها

  در محضر فقیه آزاده بخش هفتم: نامه ها   نامه ها یک. نامه به علما و مسئولين مملكتي دو. نامه به رئیس جمهور در اعتراض شدید به حصر غیرقانونی سه. نامه به رئیس جمهور در اعتراض شدید به تجاوز به حقوق و آزادی های قانونی استاد چهار. نامه به مراجع در اعتراض به حصر غیرقانونی بیانیه 110 نفره در حمایت از نامه 385 نفره فضلا و طلاب پنج. نامه سرگشاده به رهبری در اعتراض به حصر غیرقانونی شش. نامه سرگشاده به شورای امنیت ملی در اعتراض به حصر غیرقانونی…
kadivarad33
۱۳۸۸/۰۱/۱۸