شهریور ۳۰, ۱۳۷۷

دفتر عقل
دفتر عقل

دفتر عقل

دفتر عقل‌ مجموعه‌ مقالات‌ فلسفي‌ كلامي‌ نويسنده‌ است‌ كه‌ طي‌ سالهاي‌ ۷۱ تا ۷۴ نوشته‌ و در نشريات‌ منتشر شده‌اند. بيست‌ و دو نوشتار وگفتار اين‌ مجموعه‌ در چهار بخش‌ تنظ‌يم‌ شده‌اند: مقالات‌ تحليلي‌ فلسفي‌ كلامي‌ كه‌ بيش‌ از نيمي‌ از كتاب‌ را در بر مي‌گيرد، كتابشناسي‌هاي‌ توصيفي‌ فلسفي‌، مقالات‌ مختصر توصيفي‌ فلسفي‌ كلامي‌ و بالاخره‌ گفتگوهاي‌ فلسفي‌ كلامي‌. دفتر عقل‌ نشان‌دهنده‌ دغدغه‌هاي‌ چهارساله‌ نويسنده‌ در مرحله‌ اول‌ كوششهاي‌ فلسفي‌ كلامي‌ است‌ كه‌ به‌ قصد احيا، پالايش‌ و ترقي‌ سنت‌ فلسفي‌ كلامي‌ قلمي‌ شده‌ است‌، به‌ اين‌ اميد كه‌ خواننده‌ را دمي‌ به‌ تعقل‌ فروبرد، برايش‌ سوالي‌ ايجاد كند و يا مقدمات‌ پاسخ‌ به‌ پرسشي‌ را فراهم‌ آورد.

pdf