سوره قدر

لحظات قدر انقلاب را قدر بشناسيم

لحظات  قدر انقلاب  را قدر بشناسيم [۱] لحظات  قدر را چگونه  خرج  مي كنند لحظاتي  هست  كه  تنها گذشت  ساده  زمان  نيست . لحظاتي هست