سوگ

بخش اول: مکتوبات

در سوگ استاد

منتظری در اوج عزت دار فانی را وداع کرد. عاش سعیدا و مات سیعدا.