صداقت

ریاکارتر شده ایم؟

مادر ریاکاری در همه ابعاد، ”استبداد” است• من معتقدم جامعه ما به سمت ”ریا کاری نهادینه” پیش می رود• ریاکاری در جامعه ما با فرهنگ دینی نسبت مستقیم دارد• تفوت بین حرف و عمل شروع ریاکاری است.