تفسیر آیات

سه گروه از مردم در سوره‌ی واقعه

پرسش: قرآن در سوره واقعه، در مقایسه ای اهل سعادت را "گروهی" از پیشینیان و "گروهی" از آیندگان می داند. و همچنین عده پیشگامان و مقربان درگاه را "گروهی" از پیشینیان و "اندکی" از آیندگان می داند. حال این دو سوال مطرح است که چه نسبتی میان دانش امروزه با تقرب به خداوند وجود دارد؟ اگر توسعه علوم مختلف منجر به آگاهی بیشتر بشر از وضعیتش در جهان شده است، چرا این دانش نتوانسته بر میزان اهل سعادت نسبت به انسانهای اولیه بیافزاید و حتی موجب کاهش تعداد مقربان خاص…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۴