ادیان و مذاهبطلاق

عدم فسخ زوجیت در ارتداد

پرسش: تکلیف زن معتقدی که همسرش به دلیل مطالعات تخصصی در حوزه‌ی اسلام و قرآن، اعتقادش را از دست داده و دیگر خود را مسلمان نمی داند چیست؟ آیا به رغم وجود علاقة طرفینی ازدواجشان ملغی محسوب می شود و بالاجبار باید از هم جدا شوند؟ آیا واقعا فقه اسلام با چنین حکمی می تواند خود مصداق آیة «یفرقون بین المرء و زوجه» باشد؟ پاسخ: در صورتی که از دست دادن دین و عدم باور به تعالیم اسلام به دلیل تحقیق ولونادرست صورت گرفته باشد، زوجیت فسخ نمی شود و…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۳