مقالهبخش اول: مبادی بحث اسلام و حقوق بشرسخنرانی

از اسلام تاريخی به اسلام معنوی

نوشتار اول از اسلام تاريخي به اسلام معنوي رويكرد اول : ثابت و متغير قول اول: زمامدار، مقنّن احکام متغير قول دوم: نمايندگان مردم، واضع احکام متغير تقرير اول: احکام غيرمنصوص تقرير دوم: احکام منطقـﺔ الفراغ نقد مدل ثابت و متغير رويکرد دوم: فقه حکومتي يا فقه المصلحـﺔ ارزيابي مدل فقه حکومتي رويکرد سوم: اسلام معنوي و غايت مدار ابعاد اسلام معنوي از اسلام تاريخي به اسلام معنوي با توجه به جايگاه دين و نقش اسلام در فرهنگ ايران در طول تاريخ ، اصلاح انديشه ديني يكي از اركان جنبش…
kadivarad33
۱۳۸۷/۰۷/۰۱