لباس نمازگزار

 

لباس نمازگزار

(برخی احکام)

 

پوشش نمازگزار

نمازگزار ولو کسی او را نبیند باید بدن خود را بپوشاند، مرد نمازگزار در حد شرمگاه و اولی پوشاندن از ناف تا زانو است، و زن نمازگزار پوشاندن تمام بدن به استثنای صورت، کفین (دست تا مچ) و قدمین (پا تا مچ). (شهریور ۱۳۹۱) تاملی در مسئله حجاب، بخش چهارم

شرایط لباس نمازگزار

لباس نمازگزار باید طاهر باشد (آلوده به نجاست نباشد)، مباح باشد (غصبی نباشد)، از مردار و حیوان حرام گوشت نباشد. پوشیدن لباسی که از ابریشم خالص تهیه شده یا طلاباف است برای مردان جایز نمی باشد و نماز در آنها باطل است. (خرداد ۱۳۹۲)

شیء نجس در جیب هنگام نماز

وجود دستمال ويا هر شى  نجس در جيب هنگام نماز موجب بطلان نماز نمی شود، هرچند احتیاط مستحب در اجتناب از آن است. (۹ مرداد ۱۳۹۲)

تزئین به طلا برای مردان

تزیین به طلا در زمان نماز بر مرد مجاز نیست، و در غیر نماز حرام نیست، اما اولی اجتناب از آن است. (۱۷ بهمن ۱۳۹۱)
الف. مستند حکم روایات است نه قرآن.
ب. مسئله حرمت تزئین به طلا برای مردان در نماز که از عبادات است تعبدی است.
ج. تزئین به طلا برای مردان در خارج از نماز مکروه است نه حرام. برای آن حکمتهایی ذکر شده اما دلیل حکم صرفا رعایت سنت است. (۲۷ آبان ۱۳۹۲)

کراوات ابریشم

الف. استفاده از کراوات ابریشم در نماز و غیرنماز جایز است.
ب. البته احتیاط در نماز عدم استفاده از ابریشم خالص است، حتی در اجزایی از قبیل کراوات. (۹ مرداد ۱۳۹۲)

تراشیدن ریش
تراشیدن ریش حرام نیست، اما احتیاط در نتراشیدن موی صورت مردان از ته است. (۱۷ بهمن ۱۳۹۱)