صیغه‌ی عقد ازدواج

پرسش:
آيا نكاح خوان (عاقد صیغه ازدواج) حتماً بايد روحانى باشد؟

پاسخ:
زن و مردی که می خواهند ازدواج کنند خودشان هم می توانند صیغه عقد را بخوانند و لزومی ندارد عاقد روحانی یا غیر روحانی حاضر باشد.
مهم این است که صیغه عقد را درست بخوانند. حتی اگر به زبان عربی مسلط نیستند، به هر زبانی که صحبت می کنند ترجمه صیغه را کامل ادا کنند کافی است.
موفق باشید
محسن کدیور