معاونت بر جور و مشاغل دولتی

یک.  با توجه به مساله حاکم جور و با توجه به اینکه اساسا هیچ حاکم عدلی به طور مطلق در جهان امروز نیست آیا کار فنی و مهندسی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس معیار معاونت حاکم جور است؟
پاسخ: کار در بخش خصوصی (غیردولتی) از جمله کار فنی و مهندسی در فرض سوال بلامانع است.

دو. جواب این سوال برای فردی که نیازی به کار در آنجا نداشته و به قصد در آمد بهتر و البته کمک بیشتر به همنوعان و بخصوص شیعیان آنجا به این کار دست میزند چیست؟
پاسخ:  کار به نیت کمک به همنوعان انشاء الله مشمول ثواب است.

سه. آیا فرق میزان جور بین این کشورها تاثیری در جواب سوال دارد؟
پاسخ: در مشاغل دولتی بله، برای مثال شدت حرمت در مشاغل دولتی بحرین قابل ذکر است.

موفق باشید

محسن کدیور