محرمیت فرزندخوانده؟

پرسش: آیا راهی برای محرم شدن با فرزندخوانده وجود دارد؟ با توجه به محدودیت‌هایی که در اسلام در ارتباط با نامحرم وجود دارد و مشقت‌هایی که خانواده‌ها باید در ارتباط با فرزندخوانده‌ی‌شان به این خاطر متحمل شوند به نظر می‌رسد که این مساله می‌تواند انگیزه‌ی انجام چنین عمل پسندیده‌ای را در خانواده‌های متدین بسیار کاهش می‌دهد.

پاسخ: اگر فایده محرمیت جواز نگاه به سر و مو و گردن و از زانو به پائین و از آرنج به پائین زن و جواز کشف این مواضع باشد، در بحث پوشش این دو امر در حد متعارف مجاز دانسته شد، و مشقتی در مورد فرزندخوانده باقی نمی ماند. احکام محرمیت ازدواج منحصر در محرمیت نسبی، سببی و رضاعی است، و غیر از آنها اسباب مشروعی به رسمیت شناخته نشده است. فرزندخواندگی در زمره‌ی این اسباب شمرده نشده است با اینکه در زمان پیامبر و ائمه فرزند خواندگی شناخته شده بوده است.

موفق باشید

محسن کدیور