شناخت خدا و پیامبر به اتکای یکدیگر

پرسش: چطور می شود به خدایی باور داشت که به واسطه‌ی پیامبر شناخته می شود و به پیامبری باور داشت که به واسطه ی همان خدا شناخته می شود؟ آیا این به نوعی دور باطل نیست؟

 

پاسخ:
نه خدا به پیامبر شناخته می شود نه پیامبر به خدا. لذا دوری در کار نیست چه برسد به دور باطل.
توضیح: خدا را با قلب یا عقلمان می شناسیم. تعالیم پیامبران الهی ارشاد به حکم عقل و تایید مشاهدات قلب است. به عبارت دیگر اصل وجود خدا را با فطرت خود می یابیم، جزئیات صفات و افعال و نحوه‌ی پرستش خدا توسط پیامبران به آدمی ارائه می شود.
شناخت پیامبر متوقف بر شناخت قبلی خداوند نیست. کافی است اولا آن فرد را به صداقت باور کنیم و ثانیا بپذیریم که او چیزی همراه دارد که از توان خودش و دیگر آدمیان بیرون است، پس حتما خدا چنین قدرتی به او داده، یعنی معجزه. پیامبر پیام رسان خداوند است نه بیشتر.
موفق باشید
محسن کدیور