تحدی و اعجاز قرآن خارج از عصر نزول؟

در پرسش و پاسخ هایتان یکی با موضوع (شناخت خدا وپیامبر به اتکای هم) و(کلام الله یا نوشته دست بشری) خیلی مختصر توضیح دادید البته نوشته اید که در آینده بیشتر توضیح خواهید داد ولی اگر امکان دارد بگویید من نوعی که در عصر حاضر معجزات پیامبر را ندیده ام از چه دلایلی باید کمک بگیرم (بیشتر دوست دارم دلایل عقلی باشد) که پیامبر اسلام را اول از طرف خدا بدانم و بعد خاتم الانبیا بدانم؟
اینکه میگویند قرآن معجزه محمد (ص) نمیتوانم بفهمم از چه لحاظ معجزه است و اینکه قرآن تحدی میکند مثلا قل هوالله احد چه سری دارد که کسی نمی تواند مثل آن را بیاورد؟
من خود تا حدود زیادی باقرائت قرآن و خواندن با صوت قرآن اشنا هستم چندین بار متن های عربی دیگر را امتحان کردم بیشتر ان ها را هم می توان به روش قرآن خواند.راستش را بخواهید نمی توانم تفاوت قرآن با دیگر متن های عربی
را متوجه شوم.

پاسخ:

الف. محمد بن عبدالله به شهادت معاصرانش صادق، امین و امی بوده است، صادق بوده یعنی هرگز دروغ نمی گفته است. امین بوده یعنی در امانتی که در اختیارش می گذاشتند خیانت نمی کرده است. امی بوده یعنی خواندن و نوشتن نمی دانسته است.
ب. این فرد صادق امین امی در چهل سالگی ادعا کرده که به او وحی شده، آخرین پیامبر خداست، و آنچه او به عنوان وحی الهی به مردم ارائه کرده صدورش از فردی امی غیرممکن بوده است.
ج. معاصران محمد بن عبدالله ادعاهای او را باور کردند، و به او به عنوان آخرین فرستاده‌ی خدا ایمان آوردند و مسلمان شدند.
د. پس از ۱۴ قرن هر کسی که این سه صفت محمد بن عبدالله (صداقت، امانت داری و امی بودن) را پذیرفته باشد «عقلا» می پذیرد که قرآن وحی الهی است. معجزه بودن قرآن یعنی اینکه محمد بن عبدالله از تولید آن شخصا «عاجز» بوده است و جز خدا کس دیگری نویسنده قرآن نیست.
ه. در متن قرآن قرائن متعددی برالهی بودن قرآن، رسالت محمد و ختم نبوت آمده است.
ز. «تحدی» (به مبارزه طلبیدن برای ارائه‌ی مثل قرآن) مختص عصر نزول بوده است. برای وجه اعجاز قرآن نکات متعددی گفته شده است. در این باره به امید خدا بیشتر خواهم نوشت. اما برای مسلمانی لزومی به تداوم اعجاز نیست. همین که بپذیریم که محمد رسول خدا و قرآن کلام اوست کافی است.
ح. در قرآن آیات فراوانی دال بر معنی بخشی زندگی و تحول جان آدمی و هدایت انسان به سعادت ابدی است، همین ها حجت مسلمانی ماست.

موفق باشید

محسن کدیور