نسخ محتمل و نسخ ممنوع در قرآن

پرسش: نظر شما راجع به پدیده ی نسخ در آیات چیست؟
پاسخ: نسخ تلاوت و نسخ حکم (به این معنی که آیه ای قبلا در قرآن بوده و الان نسخ و حذف شده و حکمش نیز لغو شده است)، و نسخ تلاوت بدون نسخ حکم (به این معنی که آیه ای که در قرآن بوده نسخ و حذف شده اما حکمش باقی باشد همانند ادعای نسخ آیه ی رجم در روایات اهل سنت) ممنوع و معادل قول به تحریف قرآن است. اما نسخ حکم (به این معنی که آیه بی کم و کاست همچنانکه قبلا بوده الان نیز جزء قرآن است اما حکم آن نسخ و لغو شده است) محتمل است، اما مصادیق ادعا شده برای آن قابل تامل و بحث است. و نیز مراجعه کنید به: اجتهاد در نسخ