مناصب عمومی در ولایت جائر

پرسش: سوالم پیرامون نحوه برخورد بانظام است. شما درنوشته های اخیرتان از عبارت ولایت جائر استفاده کرده اید، و به صراحت فرمودید که ولایت جائر نظام خودی نیست.
حال سوالی که پیش می آید این است که وظیفه‌ی امثال من که داخل این کشور زندگی می کنم، ایا اگر در دانشگاه و یا دردولت این نظام مسئولیتی سپرده شد باید به نیت رضای خدا به عهده بگیرم و خدمت کنم، یانه باید به علت جائر بودن وعدم اعتقادبه نظام از خدمت در آن چشم بپوشم؟ به عبارت دیگه برخورد صفر یا صد باید داشت یاخیر؟ مثلا درجایی که امید به اصلاح هست می توان واردشد؟

پاسخ: در ولایت جائر قبول مسئولیتهایی که نفعی برای مردم دارد و باعث کاهش آلام آنها می شود مجاز است. مناصب عمومی در دستگاه دولتی از قبیل معلمی، استادی دانشگاه، امور پزشکی و بهداشتی، خدمات عمومی و مانند آن خدمت به مردم است نه حکومت. مناصبی که مستقیما خدمت به والی جائر محسوب می شود و به تقویت ظلم و جور وی می انجامد یقینا مجاز نیست.