منع مطلق چند شوهری

پرسش: آیا ممکن است «چندشوهری» در شرایطی به لحاظ شرعی مجاز باشد؟ مثلا کم شدن تعداد زنان یک شهر یا کشور به هر دلیل. در روایات چه دلایلی در رد آن ارائه شده است؟ ظاهرا پیش از اسلام درجامعه عرب این نوع ازدواج مجاز بوده است. اسلام چگونه توانسته آن را در جامعه عرب برچیند؟ آیا مخالفتی از طرف زنان عرب در مورد آن صورت گرفته است؟

 

 

پاسخ:

چند شوهری در هیچ شرائطی مطلقا مجاز نیست. در حد اطلاع من چند همسری در برخی قبائل عقب مانده‌ی افریقائی یا آسیایی گزارش شده است. طبع انسانی چنین امری را برنمی تابد و به قدری غیرمتعارف بوده که نیازی به توضیح در رد آن دیده نشده است. چنین شیوه ای به عنوان شیوه زناشویی سالم نه در گذشته نه اکنون رایج نیست. این شیوه در عرب جاهلی نیز رواج نداشته است. به گزارش جواد علی در «المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام» این شیوه‌ی فواحش بوده نه زنان پاکدامن. گزارش برخی مستشرقین از همسر مشترک برادران در آن دوران مستند معتبری ندارد.