محدودیتهای آموزش فلسفه از دید فقها

پرسش: بسیاری از فقهای سنتی خواندن فلسفه را مشروط به تحصیل یک دوره اصول و فقه جایز می داند. همچنین مراد از خواندن فلسفه را نیز تشخیص محدودیت ها و ایرادات وارده بر فلسفه می دانند. خواهشمندم محدودیت ها و ایراداتی که مقصود فقهای عالیقدر است را توضیح دهید.
پاسخ:
فتاوای فقها در حوزه اعتقادات و حکمت همانند آراء حکیمان در حوزه‌ی فروع عملیه و شریعت بی اعتبار است. فقیهان سنتی می پندارند تا کسی شاکله‌ی فقهی‌اش کامل نشده نباید فلسفه بخواند تا مبادا گمراه شود.

۴ شهریور ۱۳۹۲