امام زمان و دلیل عقلی

پرسش: دلیل عقلی باور شیعی به امام زمان چیست؟

 

پاسخ:
مسئله‌ی امام زمان امر عقلی نیست. اصل مهدویت قابل استناد به پیامبر (ص) است، اما جزئیاتی از قبیل زمان تولد ایشان امر تاریخی است.
موفق باشید.

۲۹ آذر ۱۳۹۲