امر به معروف و نهی از منکر و زور

پرسش: اگر ممکن است راجع به لفظ امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر نیز توضیح دهید . آیا امر و نهی به معنی زور است؟
پاسخ:
در لغت امر به معنی درخواست و طلب کردن عالی از دانی و نهی به معنی بازداشتن بر همین منوال است. در خود امر زور نهفته نیست. وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر به معنای اتخاذ موثرترین راه و روشها برای گسترش خوبی و کاهش و حذف بدیهاست. استفاده از زور با شرائط بسیار دشواری در آخرین مرحله توسط مجریان قانون و مشابه آن مجاز است.
موفق باشید.۳۰ آذر ۱۳۹۲