رجعت

پرسش: آیا رجعت از اصل اعتقادی و ضروریات دین یا مذهب است؟

 

پاسخ:
۱.  رجعت در کلیات و فی الجمله (نه بالجمله و نه در جزئیات) از امور ممکن عقلی است و احادیث متعددی در این زمینه از اهل بیت در دست است.
۲. برخی از محدثان و حتی متکلمان و حکیمان معاصر از جمله محمد رضا مطفر در عقاید الامامیة و سید محمد حسین طباطبایی در المیزان تواتر معنوی این روایات را پذیرفته اند و برخی روایات آنرا صحیح السند و مستقیم الدلالة معرفی کرده اند.
۳. با این همه رجعت یقینا از اصول اعتقادی (دین و مذهب) و ضروریات دین نیست.
۴. غالبا رجعت از ضروریات مذهب دانسته شده، در این زمینه تامل است و مسئله محتاج تحقیق بیشتر است. وجه تحقیق بررسی تک تک روایات باب است.