تسبیحات حضرت زهرا

پرسش: آیا تسبیحات حضرت زهرا س سند معتبردارد یا خیر ودرهر صورت توصیه حضرت‌عالی برای انجام آن پس از نمازهای یومیه چیست؟

 

پاسخ:

تسبیحات فاطمه زهرا در روایات متعددی بعضا با سند معتبر از ائمه نقل شده است و ذکر آن بعد از نمازهای یومیه بلکه در هر حال پسندیده است.

موفق باشید