ترجمه‌ی عربی کتاب‌های کدیور

چهار کتاب به‌نام محسن کدیور بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ در بیروت منتشر شده است، دو ترجمه از کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ترجمه‌ی کتاب حکومت ولایی، و ترجمه‌ی کتاب منتشرنشده‌ی علمای ابرار. نظریات الحکم فی الفقه الشیعی (دارالجدید) و  الحکومة الولائیة با اجازه و مقدمه اختصاصی نویسنده منتشر شده اند، برخلاف دو کتاب دیگر که متأسفانه بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده چاپ شده اند. دارالهادی نظریات الدولة فی الفقه الشیعی علاوه بر عدم اطلاع و عدم اجازه از نویسنده کتاب را با مقدمه انتقادی منتشر کرده است! مشخصات این کتاب‌ها:

دو ترجمه از نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، نشر نی، تهران، ۱۳۷۶، چاپ هفتم: ۱۳۸۷، ۲۲۳ صفحه؛ اندیشه‌ی سیاسی در اسلام (۱)

J1

الشیخ محسن کدیفر، نظریات الحکم فی الفقه الشیعی: بحوث فی ولایه الفقیه، با مقدمه رشا الامیر و لقمان سلیم، بیروت، دارالجدید، ۲۰۰۰ م، ۲۰۶ صفحه. (انتشار با اذن و مقدمه اختصاصی نویسنده)

J2

الشیخ محسن کدیفر، نظریات الدوله فی الفقه الشیعی (مع مقدمه نقدیه)، ترجمه الدکتور الشیخ محمد شقیر، دارالهادی، بیروت، ۲۰۰۴م، ۲۱۵ صفحه. (انتشار بدون اطلاع و اذن نویسنده)

***

ترجمه‌ی برخی مقالات و سخنرانی‌های ویرایش نشده‌ که هنوز امکان انتشار در قالب کتاب فارسی نیافته است، بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده:

rsz_34

د. محسن کدیور، القراءه المنسیه إعاده قراءه نظریه: الأئمه الاثنا عشر علماء أبرار وأربع مقالات أخری، تعریب وتقدیم وحواشی: د. سعد رستم، مؤسسه الانتشار العربی، بیروت، ۲۰۱۱، ۲۱۵ صفحه.

***

ترجمه‌ی کتاب زیر با اجازه‌ی نویسنده و مقدمه‌ی اختصاصی متن عربی:

حکومت ولایی، نشر نی، تهران،۱۳۷۷؛ ویرایش دوم: ۱۳۸۰؛ چاپ پنجم، ۱۳۸۷؛ ۴۴۳ صفحه؛ اندیشه‌ی سیاسی در اسلام (۲)

Cover

محسن کدیور، الحکومه الولائیه، ترجمه السید مهدی محمدحسن الامین، مؤسسه انتشار العربی، بیروت، ۲۰۱۵م، ۵۴۴ صفحه.

***

برخی مقالات کدیور نیز علی الاغلب بدون اطلاع و اجازه‌ی وی به عربی ترجمه و منتشر شده است.

 

ویرایش اول: ۱۶ بهمن ۱۳۹۴

ویرایش دوم: ۱ شهریور ۱۳۹۸