چهار کتاب به‌نام محسن کدیور بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ در بیروت منتشر شده است، دو ترجمه از کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ترجمه‌ی کتاب حکومت ولایی، و ترجمه‌ی کتاب منتشرنشده‌ی علمای ابرار. به‌جز الحکومة الولائیة سه کتاب دیگر بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده منتشر شده است. مشخصات این کتاب‌ها:

دو ترجمه از کتاب زیر بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده:

نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، نشر نی، تهران، ۱۳۷۶، چاپ هفتم: ۱۳۸۷، ۲۲۳ صفحه؛ اندیشه‌ی سیاسی در اسلام (۱)

J1

الشیخ محسن کدیفر، نظریات الحکم فی الفقه الشیعی: بحوث فی ولایه الفقیه، بیروت، دارالجدید، ۲۰۰۰ م، ۲۰۶ صفحه.

J2

الشیخ محسن کدیفر، نظریات الدوله فی الفقه الشیعی (مع مقدمه نقدیه)، ترجمه الدکتور الشیخ محمد شقیر، دارالهادی، بیروت، ۲۰۰۴م، ۲۱۵ صفحه.

***

ترجمه‌ی برخی مقالات و سخنرانی‌های ویرایش نشده‌ که هنوز امکان انتشاردر قالب کتاب فارسی نیافته است، بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده:

rsz_34

د. محسن کدیور، القراءه المنسیه إعاده قراءه نظریه: الأئمه الاثنا عشر علماء أبرار وأربع مقالات أخری، تعریب وتقدیم وحواشی: د. سعد رستم، مؤسسه الانتشار العربی، بیروت، ۲۰۱۱، ۲۱۵ صفحه.

***

ترجمه‌ی کتاب زیر با اجازه‌ی نویسنده و مقدمه‌ی اختصاصی متن عربی:

حکومت ولایی، نشر نی، تهران،۱۳۷۷؛ ویرایش دوم: ۱۳۸۰؛ چاپ پنجم، ۱۳۸۷؛ ۴۴۳ صفحه؛ اندیشه‌ی سیاسی در اسلام (۲)

Cover

محسن کدیور، الحکومه الولائیه، ترجمه السید مهدی محمدحسن الامین، مؤسسه انتشار العربی، بیروت، ۲۰۱۵م، ۵۴۴ صفحه.

***

برخی مقالات کدیور نیز بدون اطلاع و اجازه‌ی وی به عربی ترجمه و منتشر شده است.