چهار کتاب به‌نام محسن کدیور بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ در بیروت منتشر شده است، دو ترجمه از کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ترجمه‌ی کتاب حکومت ولایی، و ترجمه‌ی کتاب منتشرنشده‌ی علمای ابرار. نظریات الحکم فی الفقه الشیعی (دارالجدید) و  الحکومة الولائیة با اجازه و مقدمه اختصاصی نویسنده منتشر شده اند، برخلاف دو کتاب دیگر که متأسفانه بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده چاپ شده اند. دارالهادی نظریات الدولة فی الفقه الشیعی علاوه بر عدم اطلاع و عدم اجازه از نویسنده کتاب را با مقدمه انتقادی منتشر کرده است! مشخصات این کتاب‌ها:

دو ترجمه از نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، نشر نی، تهران، ۱۳۷۶، چاپ هفتم: ۱۳۸۷، ۲۲۳ صفحه؛ اندیشه‌ی سیاسی در اسلام (۱)

J1

الشیخ محسن کدیفر، نظریات الحکم فی الفقه الشیعی: بحوث فی ولایه الفقیه، با مقدمه رشا الامیر و لقمان سلیم، بیروت، دارالجدید، ۲۰۰۰ م، ۲۰۶ صفحه. (انتشار با اذن و مقدمه اختصاصی نویسنده)

J2

الشیخ محسن کدیفر، نظریات الدوله فی الفقه الشیعی (مع مقدمه نقدیه)، ترجمه الدکتور الشیخ محمد شقیر، دارالهادی، بیروت، ۲۰۰۴م، ۲۱۵ صفحه. (انتشار بدون اطلاع و اذن نویسنده)

***

ترجمه‌ی برخی مقالات و سخنرانی‌های ویرایش نشده‌ که هنوز امکان انتشار در قالب کتاب فارسی نیافته است، بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده:

rsz_34

د. محسن کدیور، القراءه المنسیه إعاده قراءه نظریه: الأئمه الاثنا عشر علماء أبرار وأربع مقالات أخری، تعریب وتقدیم وحواشی: د. سعد رستم، مؤسسه الانتشار العربی، بیروت، ۲۰۱۱، ۲۱۵ صفحه.

***

ترجمه‌ی کتاب زیر با اجازه‌ی نویسنده و مقدمه‌ی اختصاصی متن عربی:

حکومت ولایی، نشر نی، تهران،۱۳۷۷؛ ویرایش دوم: ۱۳۸۰؛ چاپ پنجم، ۱۳۸۷؛ ۴۴۳ صفحه؛ اندیشه‌ی سیاسی در اسلام (۲)

Cover

محسن کدیور، الحکومه الولائیه، ترجمه السید مهدی محمدحسن الامین، مؤسسه انتشار العربی، بیروت، ۲۰۱۵م، ۵۴۴ صفحه.

***

برخی مقالات کدیور نیز علی الاغلب بدون اطلاع و اجازه‌ی وی به عربی ترجمه و منتشر شده است.

 

ویرایش اول: ۱۶ بهمن ۱۳۹۴

ویرایش دوم: ۱ شهریور ۱۳۹۸