تفاوت فلسفه و دين و وحدت فيلسوف و پيامبر و امام و ملك

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-18.mp3[/podcast]

شرح کتاب ”تحصيل السعادة” فارابي (بخش ششم)

• تصور تعقلي و تصديق برهاني دو ركن فلسفه

• تقسيم امت و اهل مدن به خاصه و عامه با دو اصطلاح

• فلسفه علم خواص و اتكاء بر تصور تخيلي و تصديق اقناعي در عوام

• سير تاريخي فلسفه از كلدانيان به مصر، يونان، سزيانيان و عرب

• اسامي و معاني حكمت و فلسفه

• انواع تصور و تصديق

• وحدت فلسفه و ملة (دين) در موضوع و غايت و تفاوت در روش

• تصور تخيلي و تصديق اقناعي، دو ركن ملة (دين)

• تقدم زماني فلسفه بر ملة (دين)

• وحدت فيلسوف، واضع نواميس (پيامبر)، امام و ملك

• فارابي در طريق مزج حكيم حاكمي افلاطون، نبوت اسلامي و امامت شيعي

• شرائط فيلسوف حقيقي

• ويژگي هاي فلسفه بتراء، فلسفه زور، فلسفه بهرج، فلسفه باطل

• ملك يا امام به ماهيتش ملك و امام است، نه به اقبال و ادبار مردم

• وحدت غرض افلاطون و ارسطو در فلسفه