عید سعید فطر مبارک باد

عید سعید فطر مبارک باد

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صد شکر که آن رفت (قاآنی)

الوداع ای زمان طاعت و خیر
مجلس ذکر و محفل قرآن

مهر فرمان ایزدی بر لب
نفس در بند و دیو در زندان (سعدی)

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹، ۲۴ می ۲۰۲۰، اول شوال ۱۴۴۱

عید سعید فطر بر همه مؤمنان مبارک باد

روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست (حافظ)

عید بر عاشقان مبارک باد / عاشقان عیدتان مبارک باد
عید آمد به کف نشان وصال / عاشقان این نشان مبارک باد (مولوی)

عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد / برگیر و دهل می‌زن کان ماه پدید آمد

عید آمد ای مجنون غلغل شنو از گردون / کان معتمد سدره از عرش مجید آمد (مولوی)