چالش اسلام و قدرت -۶

چالش اسلام و قدرت -۶

ادعای اول: «در انسان‌شناسی اسلام ماهیت آدمی با صفات متعدد منفی معرفی و مخالفان پست‌تر از چهارپا توصیف شده اند. با چنین تلقی از آدمی باید با زبان زور با آنها سخن گفت، و رهبر چنین مکتبی چاره ای جز اقتدارگرایی ندارد. گفتمان دوگانه حق و باطل در قرآن گفتمانی اقتدارطلبانه است. به روایت قرآن پیامبر با کفار شدیدالعمل بود. اسلام در زمان تاسیس بدون این قلع و قمع مزاحمان امکان رشد نداشت. لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه فی الایمان. ایمان اکراه بردار نیست، ولی اسلام یعنی تسلیم کردن مخالفان البته می‌تواند همراه با اکراه باشد. اسلام را می‌توان با اکراه اجراکرد. محمد علیه السلام به دو کار مامور بود: بسط ایمان و بسط اسلام. در ماموریت اول با منطق و کاریزما دلها را تسخیر می کرد. اما ماموریت دوم اقتدارگرایانه بود و اگر کسی با زبان خوش نمی پذیرفت سر و کارش با شمشیر بود.»

الف. آیا «ماهیت انسان» در انسان‌‌شناسی قرآن منفی و ملازم با رهبری اقتدارطلبانه پیامبر است؟

ب. آیا گفتمان قرآن دوگانه حق و باطل و ملازم با اقتدارطلبی است؟

پ. آیا شدیدالعمل بودن با کفار ملازم با قلع و قمع آنان است؟

ت. آیا لااکراه فی الدین تعارضی با مسلمان کردن مردم به ضرب شمشیر ندارد؟

ث. مسلمان کردن مردم به ضرب شمشیر و اسلام به معنای تسلیم حکومت پیامبر شدن مبتنی بر کدام معتبر است؟

ادعای دوم: «اقتدارگرایی پیامبر حتی اگر سخن مستشرقان باشد چه اشکالی دارد؟ فقیهان منکر اقتدارگرایی پیامبر زیر فشار افکار« لیبرالیستی» چنین گفته اند. ادعای اقتدارگرایی پیامبررا «ارتجاعی» و اسلام رحمانی را «مترقی» خواندن نسبش به «مارکسیسم» می رسد.»

الف. چرا علوم رایج اسلامی که خالی از برساخته های عصر اموی و عباسی نیستند تبلور شخصیت پیامبر است، اما آراء متفکران قرون اخیر با برچسب تاثر از «لیبرالیسم» ربطی به شخصیت پیامبر ندارند؟! این یک بام و دو هوا کجایش «پدیدارشناسی» است؟!

ب. منشأ اصطلاحات «ارتجاع و ترقی» انقلاب فرانسه است. به چه دلیل این دو اصطلاح نسبش به «مارکسیسم» می رسد؟! راستی مارکسیستها برخلاف مستشرقین جز یاوه نگفته اند؟!

***

وبینار نواندیشی دینی

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴ مارس ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۳:۳۰ به وقت شرق آمریکا

دو ساعت و نیم همراه با پرسش و پاسخ

این جلسه در نرم افزار Gotomeeting به‌ صورت مجازی برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرامی @Mohsen.kadivar.official  به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت مستقیم در جلسه

https://global.gotomeeting.com/join/952213701

ایمیل تماس

[email protected]