مطالعه در ایران نقش برجسته ای ندارد

محسن كديور در بازديد از نمايشگاه كتاب

جناب كديور ارزيابي كلي از شمااز نمايشگاه امسال در مقايسه با سالهاي گذشته چيست‌؟

البته من مي‌توانم فقط از نمايشگاه سال هفتادوهفت حرف بزنم چون دو سال متاسفانه نمايشگاه‌كتاب را نديدم‌.در مورد نمايشگاه امسال بايد بگويم كه به لحاظ تنوع خوب است اما از لحاظ نزديك‌بودن به حال و هواي ايده‌آل به معني دقيق‌اش وضعيت خوبي ندارد.يكي از مشكلاتي كه در ايرانداريم مشكل تيراژ است‌.رشد شاخصه هاي فرهنگي فقط در زير سايه رواج مطالعه وايجاد فضاهايي‌است گه به جز با مقو۰له كتاب راه ديگري ندارد.تيراژ كتاب در ايران به هيچ وجه رضايت بخش‌نيست‌.متاسفانه مطالعه در نزد ايرانيان نقش برجسته‌اي را ايفا نمي‌كند.آمار نشان داده است كه ميزان‌مطالعه ايراني ما بسيار بسيار كم است‌.

مشكلي را كه اساره كرديد فقط در رابطه با كتابهاي تاليفي بود يا كتب ترجمه‌اي را هم در بر مي‌گيرد؟

نه‌، ترجمه‌ها بسيار مرغوب شده‌.ايده انتخاب و ترجمه كتابهابسيار عالي است‌.خوشبختانه‌امسال دراين زمينه كارهاي خوبي ديدم‌.

شما به سبب مطالعه و پژوهشهاي عميق ديني طبعاًاز غرفه‌هاي ناشران عرب هم ذيذن كرديد.كارهاي دوستان‌عرب از ديد شما چگونه بود؟

درباره كتابهايي كه ناشران عرب عرصه مي‌كنند بايد گفت كه از كتب سنتي و قديمي هستند وبخش كمي را به كارهاي نو اختصاص ميدهند.مثلاً در حوزه علوم ديني و حوزوي كتاب هايي باقدمت زياد عرصه شده كه شايد فوق‌اش صحيح شده باشد.جاي كتابهاب بر آمده از انديشه‌هاي نوجهان عرب واقعاً خالي است

از سالن غرفه‌هاي لاتين هم ديدن كرديد يا خير؟

بله‌،تنوع بخش كتابهاي لاتين در مقايسه با كتب عربي بهتراست‌. چون مراجعه كنندگان با آخرين‌دستاوردهاي دنياي انديشه و مقوله‌هاي ديگر به صورت كتاب برخورد مي‌كنند به علاوه اين كه‌موضوع‌بندي كتب كار بازديدكننده را راحت كرده است‌.