نامه ۱۰۹ تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به رئیس جمهور در اعتراض به دستگیری بیش از ۲۰ تن از همکاران دانشگاهی