عباسی، نقدی بر سیاست فاطمی سیاست علوی

نقدی بر سیاست فاطمی سیاست علوی

صلاح الدین عباسی، از مهاباد

روزنامه خرداد، ۲۸ فرودین ۱۳۷۸

اشاره: درشماره ۲۳/ ۱ /۷۸ روزنامه مطلبی از محسن کدیور درج شده بود که عقاید و برداشت‌های مذهبی ایشان را در باره برخی از مسایل تاریخ اسلام در بر می‌گرفت. این نامه در همین رابطه و توسط یکی از برادران و هم میهنان عزیز به روزنامه ارسال شده و به امید دریافت مقالات دیگر، درج می گردد. گروه اندیشه

در صفحه اندیشه خرداد ۲۳ فروردین مقاله‌ای با عنوان فوق که پیاده شده از نوار سخنرانی آقای کدیور چاپ شده است. با توجه به این که ایشان در حال نوشتن این نامه در زندان هستند از دادن پاسخ کامل به مطلب طرح شده شان در رابطه با مهاجرین و انصار خود داری می‌کنم و فقط به عنوان یک اندیشمند سنی می‌خواهم به برادران صاحب اندیشه و تفکر اهل تشیع بگویم که یک عامی حق دارد بدون تحقیق مطلبی را بپذیرد و بر آن هم تعصب بورزد و تعصب او را به مهلکه دروغ و نفرین و بهتان هم بیندازد و اگر حق هم نداشته باشد زیاد قابل اعتراض نیست ولی برای اندیشمندی مثل جناب آقای کدیور تعجب آور است که سخنرانی‌اش را با دعایی که به زمان جنگ مذاهب و دعوای رافضی و ناصبی برمی‌گردد شروع و بدون تحقیق مطالبی راجع به یاران رسول خدا و مهاجرین و انصار و خلفای اول و دوم ایراد نمایند. به این امید که روزی پیش بیاید که من و ایشان آزادانه کنار هم نشسته و اندیشه خود را به دور از تعصب مطرح کنیم و به جای زنده کردن بحث‌ها و ماجراهایی که ۱۴۰۰ سال از آن‌ها می‌گذرد به حال و آینده بپردازیم و از گذشته نه برای دامن زدن به اختلافات بلکه به عنوان چراغی فراراه آینده استفاده کنیم که سنی و شیعه دو بال اسلام هستند و این پرنده را بدون هر دو بال پرواز مقدور نباشد.

روزنامه خرداد هم لازم است در انتخاب مطالب اندیشمندان وضعیت اجتماعی و سیاسی و مذهبی ایران را در نظر بگیرد، آیا اگر این‌جانب بخواهم اندیشه اهل سنت را مطرح و به قضاوت مردم بگذارم چاپ خواهد شد؟