بیعت نکردن با حکومت حق همانند حکومت امام علی(ع) جرم نیست تا مجازات دنیوی در پی داشته باشد هرچند معصیت است و عقاب اخروی دارد