استعفای خاتمی بهترین خدمت به مردم ایران

گفت و گوی ايمان عليزاده (از بی بی سی) با محسن کديور

در ماههای اخير بارها گروههايی از انديشمندان، فرهنگيان، سياسيون، شخصيتهای دانشگاهی و دانشجويان ايرانی در نامه هايی سرگشاده به محمد خاتمی رئيس جمهور ايران، نسبت به شرايط موجود هشدار داده اند. يکی از تازه ترين اين نامه ها را عبدالکريم سروش، برجسته ترين چهره جريان نوانديشی دينی ايران به آقای خاتمی نوشته و او را مسئول به نوميدی کشيده شدن اميدهای مردم ايران برای دستيابی به دمکراسی دانسته است.

محسن کديور روحانی ناراضی بلند پايه ايرانی از ديدگاههای آقای سروش حمايت می کند و می گويد در شرايط کنونی استعفای محمد خاتمی رئيس جمهور ايران بهترين خدمت به مردم اين کشور است . وجه مشترک همه نامه ها درخواست از آقای خاتمی برای اعمال قاطعیت در مواجهه با فشارهای جناح غيرمنتخب حکومت است. آقای کدیور می گويد نخبگان جامعه ايرانی در فشار و مضيقه اند و انتظار می رود آقای خاتمی از تمام توان خود استفاده کند ومانع از ادامه ظلم و تعدی به حقوق شهروندان شود. خاتمی در موقعيت خطيری قرار دارد و اگر بيش از اين با بخش غيرمنتخب حکومت مماشات و همراهی کند، باقيمانده پشتوانه مردمی اش را از دست خواهد داد

آقای کديور که خود مدتها در زندان جمهوری اسلامی بوده، معتقد است که آقای خاتمی در موقعيت خطيری قرار دارد و اگر بيش از اين با بخش غيرمنتخب حکومت مماشات و همراهی کند، باقيمانده پشتوانه مردمی اش را از دست خواهد داد.

آقای کديور می گويد اگر آقای خاتمی بخواهد با مردم همراهی کند، چاره ای جز استعفا و کناره گيری از حاکميت ندارد. او مي گويد آقای خاتمی اگر به اين روند ادامه دهد به معنای آن است که بتدريج در حال حل شدن در بخش غيرانتخابی حاکميت است. اما به اعتقاد همفکران رئيس جمهور، استعفای آقای خاتمی ممکن است پيامدهای منفی داشته باشد و به بروز بی نظمی در کشور بينجامد. آيا دستاوردهای خروج آقای خاتمی از حاکميت به پیامدهای احتمالی چون نظامی شدن و بسته تر شدن فضای ايران می ارزد؟

آقای کديور می گويد هدف آقای خاتمی حفظ کشور است و مشکلاتی را تحمل می کند به اين اميد که بتواند برخی از مشکلات را تحمل کند، اما به نظر نمی رسد که موفق باشد. او می گويد استعفای آقای خاتمی با همه مشکلاتش می تواند بهترين خدمت به مردم باشد تا مردم در مقابل حکومتگران تکليف خود را شفافتر و واضحتر بتوانند تشخيص دهند .

آقای کديور در عين حال می گويد روحانيت اصلاح طلب، همراستا با اکثريت مردم و نزديک به دانشجويان معترض است .