چرا در روز خبرنگار خبرنگاران قلم ها را بر زمین می گذارند