اعتراض به نقض نهادینه آزادی بیان(IMAGE)

سخنرانی در مراسم روز خبرنگار انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

قطعنامه روزنامه نگاران متحصن

سخنرانی در مراسم روز خبرنگار انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
روز خبرنگار که با شهادت محمود صارمي خبرنگار فقيد خبرگزاري جمهوري اسلامي توسط طالبان در پيشاني تاريخ ايران ثبت شده است، فرصتي براي دست اندرکاران، روزنامه نگاران و خبرنگاران ايراني فراهم مي آورد که مسائل مرتبط بامطبوعات را بيان کنند.

تاريخ ايران سرشار از تحولات مثبت و منفي در عرصه اطلاع رساني است، با اين حال رکن چهارم مردمسالاري با افت و خيزهاي يکصد سال اخير، همچنان در معرض چالش ها و تهديدهاي جدي هست. با شروع جنبش اصلاحات در ايران در خرداد ماه ۷۶ انتظار مي رفت وضعيت مطبوعات در چارچوب قانوني بهبود يابد، اما هنوز دو سال از عمر دولت اصلاحات نگذشته بود که فضاي رعب و وحشت بر خانواده مطبوعات حاکم شد. تعداد زيادي از مطبوعات توقيف شدند، روزنامه نگاران به صورت وسيعي در معرض بازداشت، تهديد و ارعاب قرار گرفتند و شاخص رعايت حقوق بشر وحق گردش آزاد اطلاعات و انتشار مطبوعات بادشوارترين شرايط مواجه گرديد.

فشار فزاينده طي چند ماه اخير اهالي مطبوعات رابر آن داشت تا در روز خبرنگار در انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران متحصن شوند و به عنوان اعتراض به تجاوز نهادينه شده به حقوق روزنامه نگاران و مطبوعات، قلم را بر زمين بگذارند. براي اطلاع مردم اعلام مي کنيم که چهار نهاد انتصابي کشور يعني قوه قضائيه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ترتيب بيشترين نقش را در نقض ومحدودسازي حقوق و آزادي هاي مطبوعاتي و حق گردش آزاد قلم و اطلاعات داشته اند.

ما اهالي مطبوعات خواست هاي خود را به شرح زير اعلام مي کنيم:

۱. مصرانه خواهان رفع کليه محدوديت ها و موانع موجود بر سر راه تصويب قانون مطبوعات در مجلس شوراي اسلامي در جهت احقاق حقوق روزنامه نگاران و تضمين گردش آزاد اطلاعات و انتشار مطبوعات هستيم.

۲. خواستار لغو توقيف کليه نشرياتي هستيم که بر خلاف اصول مصرح قانون اساسي و بدون برگزاري دادگاه علني با حضور هيأت منصفه توقيف شده اند.

۳. خواهان آزادي کليه زندانيان مطبوعاتي و توقف تمامي احضارها، بازداشت ها و لغو احکام صادره عليه روزنامه نگاراني هستيم که بصورت مستقيم و غير مستقيم تحت پيگرد و مجازات قرار گرفته اند.

۴. مصرانه خواهان امنيت شغلي و حرفه اي و برخورداري از حمايت هاي قانوني از جمله حضور وکيل مدافع در کليه گردش پرونده هاي اتهامي مطبوعاتي به ويژه در تحقيقات مقدماتي و بازجويي ها هستيم.

۵. قتل خانم دکتر زهرا کاظمي را در زمان بازداشت رسمي در اوين به عنوان دومين قتل روزنامه نگاران ايراني در تاريخ معاصر به شدت محکوم مي کنيم و نگراني جدي خود را از نحوه پيگيري قضايي اين پرونده اعلام مي داريم. مادر اين چارچوب از تشکيل کميته مستقل حقيقت ياب به منظور کشف واعلام حقيقت به افکار عمومي حمايت مي کنيم.

۶. باتوجه به ادامه تجاوز نهادينه شده به حقوق مطبوعات و روزنامه نگاران و ناکامي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ممانعت از دخالت هاي فراقانوني در اعمال فشارهاي فزاينده ونقض آزادي بيان و قلم به وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد مي کنيم در اعتراض به وضعيت جاري از مقام خود کناره گيري کنند .

۷. از رئيس محترم جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسي مي خواهيم موارد مربوط به نقض حقوق و آزادي هاي مطبوعاتي و اخطارهاي قانون اساسي صادره از سوي ايشان را جهت آگاهي افکار عمومي به صورت رسمي و علني منتشر کنند.

۸. با توجه به سوء پيشينه آقاي (…) در حوزه حقوق و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي و سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران و خانواده آنها و با توجه به شکايت هاي متعدد عليه نامبرده در (…) روزنامه نگاران ايران خواهان برکناري نامبرده هستند.