پاسخ به اظهارات سر اسقف کانتربوری

ايرنا: به دنبال اظهارات يك سراسقف مسيحي كه جوامع اسلامي را به خشونت متهم كرده و خواستار واكنش روشنفكران ميان رو مسلمان به اين وضعيت شده بود، «محسن كديور» پژوهشگر مسائل ديني و رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در اين باره به اظهارنظر پرداخت. «محسن كديور» گفت: «رهبران جهان اسلام، بي شك راه حل هاي خشونت بار را درباره مسائل اجتماعي و سياسي هرگز تجويز نمي كنند، اما مهمتر از محكوم كردن خشونت، شناسايي زمينه ها و شرايطي است كه به رشد تجويز خشونت در جوامع اسلامي انجاميده است و بايد كوشش كرد كه آنها از بين برود.» اين پژوهشگر ديني گفت: «لزوماً در هر جامعه اسلامي ما شاهد خشونت نيستيم. در جوامعي شاهد اعمال خشونت هستيم كه بيشتر به حقوق مردم تجاوز مي شود. در اين گونه جوامع ما كمتر شاهد تحقق مردم سالاري و دموكراسي بوده ايم و هر گاه راه حل هاي مسالمت آميز براي رسيدن به اهداف سياسي، اجتماعي و ديني مسدود شده باشد، زمينه خشونت فراهم مي شود.» كديور اين اظهارات را روز سه شنبه و در پاسخ به «جورج كري» سراسقف كليساي «كانتربوري» در گفت وگويي با راديو لندن بيان كرد كه در آن كري در يك سخنراني در شهر رم، حكومت كشورهاي اسلامي را «تماميت خواه» و «مستبد» خواند.

كديور در ادامه تصريح كرد: «در دوران معاصر فقط مسلمانان نيستند كه به خشونت متوسل مي شوند و در صدر متوسلان به خشونت و به ويژه متوسلان به ترور، دولت اسرائيل قرار دارد كه نزديك ترين اين موارد ترور «شيخ احمد ياسين» رهبر حماس بود، ولي ما كمتر شاهد اعتراض جدي به اين موضوع بوديم. خود آمريكا هم هر وقت صلاح بداند در دنيا از خشونت استفاده مي كند و مشاهده ارتش آمريكا در عراق نشانه اين مطلب است.» وي افزود: «مهمترين علت دامن زدن به خشونت در جوامع اسلامي تجاوز به حقوق مسلمانان است اگر اين مسئله مرتفع شود، بي شك دست رهبران جهان اسلام در تقليل راه حل هاي خشونت بار باز خواهد شد.»