تسلیت شهادت دکتر عبدالعزیز رنتیسی و پیام آیت الله منتظری