تسلیت به ملت مظلوم ایران

تسلیت به ملت مظلوم ایران

قتل دختر بیگناه مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس به بهانه حجاب نامناسب لکه ننگی بر دامان جمهوری اسلامی است. قتل جورج فلوید توسط پلیس آمریکا به جنبش اجتماعی تبدیل شد.

جنایات جمهوری اسلامی علیه شهروندان خود خصوصا فشار بر زنان و دختران ایرانی برای تحمیل پوشش مورد نظر حکومت از هر نظر محکوم است. در صدر اسلام سپاهیان از پای زن ذمی خلخال به در آوردند و امام علی با شنیدن آن آرزوی مرگ کرد. حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده و رهبری که مدعی پیروی از امام علی است با کشتن دختر بیگناه در بازداشتگاه پلیس به کجا می رود؟

جمع کنید گشت ارشاد را که در حقیقت چیزی جز اضلال نیست. بس کنید این همه جرم و جنایت زیر لوای دین و مذهب.

تسلیت به خانواده داغدار امینی. تسلیت به بازماندگان همه مقتولین بازداشتگاه‌ها و زندانهای جمهوری اسلامی ایران. تسلیت به همه زنان و دختران ایران و افغانستان که قربانی قساوت و جهالت زمامداران مرتجع خود هستند.