مهرورزی آکادمیک؟

شماره: ۸۶۸۷۰/۲۷

مورخ: ۲۱/۱۲/۸۵

جناب آقاي دكتر محسن كديور

عضو هيأت علمي دانشكده علوم انساني

سلام عليكم، احتراما به پيوست نامه شماره ۱۱۳۳۹ ه/ الف مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ هيأت بدوي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ابلاغ مي گردد. به استناد ماده ۱۴ آئين نامه اجرائي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور حداكثر ۱۰ روز فرصت داريد لايحه دفاعيه خود را به همراه مدارك و مستندات مربوط به امور اداري تسليم و رسيد دريافت نمايد.

مدير امور اداري دانشگاه تربيت مدرس

***

شماره: ۱۱۳۳۹ ه/ الف

تاريخ: ۱۶/۱۲/۱۳۸۵

گزارش هيأت بدوي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس در خصوص آقاي دكتر محسن كديور

نوع تخلف: موضوع تبصره ذيل ماده ۷ فصل دوم قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور

گزارش كار: در طي رسيدگي به گزارش مورخ ۱۲/۸/۸۵ در خصوص آقاي دكتر محسن كديور و پيرو استعلامات انجام شده و پاسخ دادسراي ويژه روحانيت استان تهران موضوع نامه شماره ۵۷۱۰۷/۱۱/۱۴ مورخ ۱۲/۱۲/۸۵ ، نامبرده به اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي داراي پرونده مفتوحه به كلاسه ۸۳/۹۴۰۴/و/۱ در آن مرجع ذي صلاح مي باشد؛

لذا بر اساس تبصره ماده ۷ فصل دوم قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ مجلس شوراي اسلامي موضوع تعليق عضويت هيأت علمي نامبرده در دانشگاه تربيت مدرس در اين هيأت تحت بررسي مي باشد.

لذا در اجراي ماده ۱۴ آئين نامه اجرائي قانون صدر الذكر لازم است موضوع به ايشان تفهيم و چنانچه دفاعي در قبال موضوع اعلامي دارند ظرف مهلت قانوني به همراه مستندات خود به كارگزيني دانشگاه در قبال رسيد تسليم نمايند.

هيأت بدوي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

ازدیاد فشار ها و محدودیت ها