نامه صد و سه تن از فعالان سیاسی و فرهنگی کشور به مقام رهبری