ما در انتخابات غیر آزاد ناسالم و غیرقانونی شرکت نمی کنیم