دعوت به دومین روزه سیاسی در حمایت از زندانیان سیاسی