مردودیت حکومت بدون رضایت مردم و پاسخ آیت الله منتظری