پیام به همایش پاسداشت زندانیان سیاسی در دانشگاه باهنر کرمان