توضیح تکمیلی درباره مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه