فهرست نقد مقالات، مصاحبه ها و سخنرانيها

نقد مقاله فقاهت و سياست، ماهنامه آفتاب ش ۳۵
محمد کاظم انبارلوئی، سرمقاله روزنامه رسالت، ۸/۴/۸۳، ص ۱ و ۴
حکم توقيف ماهنامه آفتاب، ۲۰/۴/۸۳

نقد سخنرانی روحانيت پس از شريعتی، ۱۱/۳/۸۳
روحانيت، انتقاد و انصاف، روزنامه رسالت، ۲۴/۲/۸۳ ص ۲

نقد سخنرانی منابع و موانع دينی گذار به دمکراسی در ايران معاصر، ۲۱/۲/۱۳۸۳
دو تلقی از اسلام، مصطفی تبريزی،روزنامه رسالت، ۲۷/۲/۸۳ ص ۳
چريکهای بی تفنگ، تفنگهای بی فشنگ، محمد کاظم انبارلوئی، سرمقاله روزنامه رسالت، ۲۳/۲/۸۳، ص ۱ و۱۹

نقد سخنرانی علائم ولايت جائر، ۱۳۸۲
ماهنامه بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسيما، ش ۴۸، فروردين ۱۳۸۳، ص ۵۹- ۶۲

نقد مناظره محسن کديور و حاتم قادری، دمکراسی و انديشه شيعی، روزنامه ياس نو ۸و ۱۰/۹/۸۲
ماهنامه بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسيما، ش ۴۵، دی ۱۳۸۲، ص ۲۲- ۱۲

نقد مقاله انديشه سياسی آخوند خراسانی، ماهنامه آفتاب ش ۳۱، آذر ۸۲
ولايت فقيه از مسلمات فقه اماميه است، محمد ملک زاده، روزنامه رسالت، ۶ و ۷ اسفند ۸۲، ص ۵

نقد شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس،
ماهنامه بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسيما، ش ۴۳، آبان ۱۳۸۳، ص ۶۳- ۵۵
شرعی که به ناشرع مي انجامد، سيد محمد علی مهدوی الحسينی، آفتاب، ش ۳۲، بهمن ۸۲، ص ۱۳۵-۱۳۴
شريعت سيال، رسول آرامش، آفتاب، ش ۳۱، آذر ۸۲، ص ۱۲۹-۱۲۸

نقد مصاحبه روشنفکری دينی و حقوق بشر، ماهنامه آفتاب، تير، مرداد، و شهريور ۸۲
پشت به دين رو به سکولاريسم، سيد محمد علی مهدوی الحسينی، روزنامه رسالت، ۱۷و۱۸اسفند۱۳۸۲، ص ۵ – ماهنامه آفتاب ، ش ۳۳، ص ۱۳۸-۱۳۶
جهان شمولی حقوق بشر در اسلام، محمد رضا باقر زاده، خردنامه همشهری، ۱/۱۱/۸۲ ص ۵ و ۶
توهم اجتهاد مدرن، دکتر عبدالله نصری، فطلنامه سروش انديشه، ش ۷و۸، پائيز و زمستان ۸۲، ص ۲۶۳-۲۳۸
اجتهاد در برابر نص، مصطفی حسينی طباطبائی، آفتاب، ش ۳۱، آذر ۸۲، ص ۱۲۷-۱۲۶
ماهنامه بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسيما، ش ۴۳، آبان ۱۳۸۳، ص ۴۹-۳۸
لائيسيته و قرايت استذدادی از دين، حسن کربلائی، روزنامه رسالت، ۲۶/۷/۸۲، ص ۲
دينی بنام عقل خود بنياد نقاد، ناصر ايمانی، روزنامه رسالت، ۲۰/۷/۸۲، ص ۲
پايان يک آغاز، ناصر ايمانی، روزنامه رسالت، ۱۹/۷/۸۲ ص ۲

نقد سخنرانی حقوق زنان در اسلام معاصر از منظری ديگر، ۱۵/۶/۸۲
ماهنامه بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسيما، ش ۴۵، دی ۱۳۸۳، ص ۴۹- ۴۲
سه گانه بديع اصول فقهی کديور، بهزاد حميديه، روزنامه رسالت، ۲۶و ۲۷/۷/۸۲ صفحات ۲، ۳، ۱۵

نقد سخنرانی نوانديشی دينی و حقوق زنان، ۱/۶/۸۲
ماهنامه بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسيما، ش ۴۷، اسفند ۱۳۸۳
مايکروفريزاسيون اجتهاد فقهی، بهزاد حميديه، روزنامه رسالت، ۲۹/۶/۸۲
عيب وی جمله بگفتی هنرش نيز بگوی، شادی صدر، روزنامه ياس نو، ۶/۶/۸۲

نقد مقاله ولايت فقيه و مردمسالاری، ۱۳۸۱
ماهنامه بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسيما، ش ۴۸، فروردين ۱۳۸۳، ص ۶۳- ۷۲

نقد مصاحبه با ايسنا گفتگوي فرهيختگان گام اول گفتگوي تمدنها،
روزنامه رسالت،سيد محمد علي نوري، مرزهاي آزادي بيان، تهران، ۶ خرداد ۸۱

نقد مقاله مردمسالاری دينی،
ماهنامه بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سيما با همکاری مؤسسه فرهنگی طه ، قم، شهريور ۱۳۸۰، شماره ۱۸، ص ۶۱-۵۵

نقد مقاله اسلام تاريخی، اسلام معنوی،
بهزاد حميديه، اسلام معنوی، محصولی از روشنفکری دينی، روزنامه رسالت،۱۳ و۱۴/۲/۱۳۸۳، صفحه ۲
ماهنامه بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سيما با همکاری مؤسسه فرهنگی طه ، قم، شهريور ۱۳۸۰، شماره ۱۸، ص ۲۸-۲۶

نقد مقاله زندان در قرآن،
مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما با همکاري مؤسسه فرهنگي طه، ماهنامه بازتاب انديشه، شماره ۷، قم، مهر ۱۳۷۹، ص ۶۴-۵۹

نقد سخنراني مباني جمهوري اسلامي، هشتم خرداد ۱۳۸۰،
حسن رضائی مهر،تاملی در باب مشروعيت حکومت دينی، آسيب شناسی مطبوعات، مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علميه قم، واحد بررسی مصبوعات، دفتر اول، بهار ۱۳۸۱، ص ۱۹-۲۵
محمد رضا باقرزاده، جمهوري اسلامي، اراده مردم يا اراده خداوند؟، روزنامه کيهان، ۱۲ تير ۱۳۸۰، ص ۶

نقد مقاله ضوابط اطاعت شرعي، محسن رضايي، سياست اسلامي فقط با اسلام تعريف ميشود، كيهان ۲۲ اسفند ۷۸، ص۷

سيري در انديشه هاي دكتر كديور، محمد رضا نيك فر، روزنامه صبح امروز، ۱۱ تا ۱۹ اسفند ماه ۱۳۷۸، ص۱۲

نقد برنامه تحقيقاتی و ديدگاههای کديور،
بهزاد حميديه، اندر تناقض زدائی از واژه روشنفکری دينی، روزنامه رسالت،۱۳ و۱۴/۲/۱۳۸۳، صفحات ۲ و۱۹
بهزاد حميديه، اسلام معنوی، اسلام تاريخی، نقدی بر ديدگاههای کديور، روزنامه رسالت،۱۶ و۱۷/۲/۱۳۸۳، صفحات ۳ و ۴ و۱۹